Zákaznícka linka:0850 111 332

Encyklopédia jednotiek

Veličiny:

Metrické jednotky

 • Angström [Å] – Jeden Å je rovný 10-10 m, čiže 10-1 nm. Angström je staršia jednotka, ale v spektroskopickej literatúre, najmä v katalógoch spektier, sa z praktických dôvodov používa naďalej, lebo všetky vlnové dĺžky viditeľného svetla možno pomocou Å vyjadriť celým číslom, kým pri ich vyjadrení v nm treba použiť desatinnú čiarku. (Napr. najjasnejšia koronálna čiara Fe XIV je 5 303 Å = 530,3 nm apod). Aj tak sa v súčasnosti odporúča nahrádzať angström nanometrom.
 • astronomická jednotka [UA] – Vedľajšia jednotka dĺžky používaná v astronómii (staršie AU).
 • centimeter [cm] – Podielová jednotka dĺžky (SI). Centimeter je jedna stotina metra.
 • decimeter [dm] – Podielová jednotka dĺžky (SI). Decimeter je jedna desatina metra.
 • kilometer [km] – Násobná jednotka dĺžky (SI). Kilometer je tisíc metrov.
 • meter [m] – Meter je základná jednotka dĺžky. Je to dĺžka, ktorú prebehne svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy.
 • mikrometer [µm] – Podielová jednotka dĺžky (SI).
 • milimeter [mm] – Podielová jednotka dĺžky (SI). Milimeter je jedna tisícina metra.
 • nanometer [nm] – Fyzikálna jednotka dĺžky zodpovedajúca 1x10-9 metra. Používa sa na označenie rozmerov a vzdialeností molekúl, atómov a elementárnych častíc.
 • parsek [pc] – Vedľajšia jednotka dĺžky používaná v astronómii. 1 pc je vzdialenosť, z ktorej sa javí veľká polos zemskej dráhy v zornom uhle 1".
 • pikometer [pm] – Fyzikálna jednotka dĺžky zodpovedajúca 1x10-12 metra. Používa sa na označenie rozmerov a vzdialeností molekúl, atómov a elementárnych častíc.
 • siriometer [sm] – Siriometer je málokedy používaná astronomická miera rovnajúca sa jednému miliónu AU, čo je jeden milión-násobok priemernej vzdialenosti Zeme od Slnka. Táto vzdialenosť sa rovná približne 149 597 870 000 000 000 m.
 • svetelný rok [1y] – Je to vedľajšia jednotka dĺžky v sústave SI, jednotka dĺžky v astronómii. Označuje sa skratkou ly (z angl. light year). 1 ly (svetelný rok) = 63 241 AU (astronomických jednotiek) = 9,4605 × 1015 m (metrov) = 0,3068 pc (parsekov).Aby astronómovia nemuseli počítať s obrovskými číslami, zaviedli si na meranie vesmírnych vzdialeností svetelný rok. To je vzdialenosť, ktorú by prešiel fotón vo vákuu nekonečne ďaleko od gravitačného alebo magnetického poľa za jeden juliánsky rok (365,25 dní, z ktorých každý má 86 400 sekúnd). Svetelný rok vyjadrený v metroch nám dáva číslo 9 460 730 472 580 800 m. Ak je nejaká hviezda vzdialená od Zeme 5 svetelných rokov, znamená to, že jej svetlo príde na Zem za päť rokov.

Britsko - americké jednotky

 • argentínska míľa [milla maritima] – [Mila maritima] Argentínske vyjadrenie námornej míle. (Obdoba ďalších námorníckych míľ).
 • Bod typografický [b] – Je základnou jednotkou typometrického systému. Jeho veľkosť pri kovovej sadzbe je 0,376 065 mm pri teplote 20 °C. Na 1 m tak pripadá 2660 b.
 • chain [chn] – [čejn] jednotka dĺžky (UK, US). jednotka bola pôvodne považovaná za jednotku dĺžky, ktorá sa vyskytovala v historickej geodézií, teda "vede na mapovanie pozemkov" pre právne a ochranné účely. Ako jedna z prvých zmienok o tejto jednotke je z roku 1620. Túto jednotku vtedy začal používať Edmund Gunter (anglický kňaz matematik, astronóm a geodét waleského pôvodu), ktorý pomocou jednoduchého prístroja za presne definovaného jedného chain-u (alebo inak reťaze), vymeriaval rozmery pozemkou. Prvý krát bola reťaz definovaná ako 66 stôp.
 • Desktop publishing bod [DTB] – Veľkosť bodu pri tlačení dokumentov. Bod vyjadruje veľkosť tlačeného bodu v digitálnej podobe v závislosti od veľkosti v jednotkách dĺžky ž vytlačeného dokumentu.
 • fathom [fm, fath] – [fejdem]- jednotka dĺžky, používaná v námornej doprave pre potreby merania hĺbky morskej vody bola miera Veľkou Britániu a USA stanovená ako 1,8288 m (2 yardy). Avšak v Dánsku a Nórsku ju poznali ako mieru 1,833 m , na Islande, Faerských ostrovoch a na Grónsku bola táto miera definovaná ako 1,712 m. Ako druhotné použitie tejto miery bolo meranie rovnaného dreva.
 • foot/stopa [ft] – [Fút] jednotka dĺžky (UK,US). Stopa ako jednotka dĺžky je uvádzaná v rôznych historických prameňoch. Údajne najstaršia používaná stopa, je vyznačená na soške Gudey z Lagašu (v súčasnosti umiestnenej v Lúvri - franzúske múzeum). Táto miera bola definovaná ako 0,2645 m čo tvorí 16 palcov. Ďalšia známa stopa je "Nippurská Stopa" tvoriaca 0,2758 m, ktorá tvorí jednu štvrtinu lakťa. Ďalšie známe stopy : Vikingská = 0,295 m ; Babylonská = 0,3083 m ; Palestínska = 0,323 m ; Česko-Moravsko-Slezská = 0,2957 m (táto miera bola v roku 1579 definovaná ako "střevíc"). V súčasnosti sa zvyčajne používa iba anglo-americká (imperiálna) stopa, dĺžka ktorej sa rovná 0,30480 m.
 • inch/palec [in] – [inč] jednotka dĺžky (UK,US). Táto jednotka sa dávnejšie používala aj u nás. V súčasnosti nachádza svoje uplatnenie najmä v USA. Prvý najznámejší palce tvoril dĺžku dokonca len 16,5 mm (šestnástina stopy vyznačenej na soške Gudey z Lagaše, pochádzajúcej zo Sumeru). Obdoba stredoeurópskeho palca je viedeňský palec (Zoll), ktorý tvoril 26,34 mm, alebo napríklad český palec(coul) tvoriaci 24,64 mm.
 • international nautical mile [i n mi] – [internešenl nautikal majl] Jedna námorná míľa bola pôvodne definovaná ako vzdialenosť dvoch bodov na poludníku na hladine mora, ktorých rozdiel v zemepisnej šírke je presne jedna uhlová minúta. Z tejto definície vyplýva, že obvod Zeme na poludníku je teoreticky 60′ × 360° = 21 600 NM = 40 003 200 m = 40 003,2 km. Vzhľadom na skutočnosť, že Zem nie je ideálna guľa, rozdiel v dĺžke jednej uhlovej minúty v zemepisnej šírke na rovníku (1 842,9 m) a póloch (1 861,57 m) je približne 1 %. Podľa IUGG je štandardná dĺžka poludníka 20 003,9314585 km, obvod Zeme na poludníku je teda 40 007,862917 km.
 • mile/míľa [mil] – [majl] jednotka dĺžky (UK, US). Míľa má v metrológií svoje popredné miesto. V súčasnosti je najviac propagovaná míľa ako 1609,34 m. Avšak námornícka míľa (tiež knot) je najviac uznávaná ako vzdialenosť 1852 m (naposledy aktualizovaná Veľkou Britániou v roku 1954, pričom bola stanovaná jej hodnota na základe hodnoty blízkej 1/60 rovníkového stupňa, alebo inak 1 oblúkovej minúty). Míľa americká je však definovaná ako 1853,248 m.
 • rod [rd] – Jednotka dĺžky (UK, US).
 • yard [yd] – [jard] jednotka dĺžky (UK, US). Yard taktiež ako ostatné miery si prešiel zaujímavou obmenou. Kým vo Veľkej Británií v roku 1922 bol yard stanovený ako 0,914398 m, v USA tejto jednotke priradili mieru o dĺžke 0,914402 m. V súčasnosti sa používa tzv. "Spoločný yard" ktorý je definovaný ako 0,9144 m. Yard by sme mohli nájsť aj v dávnejšej dobe, hovoríme o yarde megalitickom. Jeho hodnota je 0,829 m a v dávnej minulosti sa používal najmä v stavebníctve a používal sa ako jednotka pre stavbu megalitických stavieb.

Zastaralé jednotky

 • Brachium (lakeť viedenský) [-] – Jednotka dĺžky, druh lakťa, obdoba jednotky " Brachium (lakeť) ".
 • Brachium (lakeť) [-] – Jednotka dĺžky, druh lakťa, ktorý popisoval dĺžku medzi ramenom a koncami prstov dospelého človeka.
 • Kráľovská siaha(uhorský od r. 1911 ) [-] – (amplexus regalis) Jednotka dĺžky, využívaná na Slovensku (v období Uhorska), používané od roku 1311 (listina bratislavskej kapituly) do prvej štvrtiny 18-teho storočia. Siaha v samotnom význame definuje dĺžku upažených rúk a vystretých prstov, pričom začiatok a koniec jednej siahy je definovaný na začiatku a konci prstov protiľahlých rúk.
 • Lakeť (biblický) [-] – Jednotka dĺžky, druh lakťa, obdoba jednotky " Brachium (lakeť) ".Táto miera je vyjadrená v historických, biblických dielach.
 • Lakeť (uhorský od r. 1911) [-] – Jednotka dĺžky, využívaná na Slovensku (v období Uhorska), používané od roku 1311 (listina bratislavskej kapituly) do prvej štvrtiny 18-teho storočia.
 • Piaď (uhorská od r. 1911) [-] – Jednotka dĺžky, využívaná na Slovensku (v období Uhorska), používané od roku 1311 (listina bratislavskej kapituly) do prvej štvrtiny 18-teho storočia.